Начало >Новини
Проект BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”   
2013-08-22

На 19.08.2013 г. успешно приключи изпълнението на проект BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”, договор номер ESF-2302-06-11013 “Подобряване условията на труд във ВРЗ-Карлово АД” . Първоначално проекта беше стартиран за 10 месеца, но с цел реализиране на всичките дейности, по обективни причини, се наложи удължаването му с 2 месеца и общата продължителност на проекта стана една година.

 

Във връзка с приключването на проекта и с цел запознаване на обществеността с дейностите и съответните индикатори за дейности и резултати, представяме следната таблица.

 

Индикатори за дейности

Индикатори за резултати

Дейности

За всяка дейност, допринасяща за изпълнението на индикаторите, съгласно Приложение II

Финансово и технически успешно реализиран проект, с изключение на неосъществената дейност 5: Доставка на ДМА – почистваща машина и мобилни системи за аспирация на сух заваръчен дим.

Планирани разходи по проекта – 129 119,38 лв. ; реално изразходвани /оползотворени/ 102 637.00 лв.; неоползотворен сума по проекта в лв. 26 482.38 лв.; процентно неоползотворяване 20.51%

Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности по управление и администриране на проекта

Успешно проведени и документирани прозрачни процедури по избор на изпълнители/доставчици на планирани услуги, материали и ДМА

Сключени и изпълнени са всички договори по доставка на планирани услуги и материали. Доставката на ДМА по проекта, не се осъществи по причини свързани с невъзможност за сключване на договор съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от  ПМС 69/11.03.2013

Дейност 2: Процедури за избор на изпълнители/доставчици на планирани услуги, материали и ДМА

Извършен е анализ на състоянието на организацията и е проектирана трудовата дейност. Производителност на труда е увеличена, а до трудови те злополуки са сведени до нула, след стартирането на проекта.

Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност

 

 

 

 

 

Дейност 3: Извършване на анализ на състоянието на организацията и проектиране на трудовата дейност

Закупени ДМА, върнати в последствие и анулиран договор

Закупени и въведени в експлоатация бяха предвидените в проекта ДМА, които в последствие бяха върнати и дейността не беше изпълнена

Дейност 5: Доставка на ДМА – почистваща машина и мобилни системи за аспирация на сух заваръчен дим

Популяризиран проект и спазени изисквания за визуализация - 1 бр. информационна табела, разпространени 1000 бр. брошури, оповестена информация на страницата на Дружеството - www.vrz-karlovo.com

 

Популяризацията на проекта беше успешно проведена, чрез информационни бюлетини на в интернет на страница www.vrz-karlovo.com,NULL, монтираната информационна табела е видима от голям брой хора, благодарение на близостта си до жп линията София – Карлово, информирани за проекта са граждани и заинтересовани институции от Община Карлово, Община Сопот, Община Калояново.

Дейност 6: Дейности за популяризиране на проекта

 

Както се вижда от посочената информация 290 работника и служителя на „Вагоно-рементен завод – Карлово“ АД се снабдиха с нови работни облекла и лични предпазни средства.

Реализацията на проекта усъвършенства организацията на трудовата дейност в компанията посредством разработване на анализ за състоянието на „ВРЗ – Карлово” АД; доведе до нула броя на трудови злополуки и професионални заболявания през периода, като се очаква тази тенденция да се запази, в следствие на закупените материали (лични предпазни средства и работно облекло). Реализацията на проекта донесе и положителни резултати по отношение на засилване на доверие на служителите към ръководството на дружеството и тяхната ангажимента за здравето на работещите. За съжаление неизпълнението на дейност 5: Доставка на ДМА – почистваща машина и мобилни системи за аспирация на сух заваръчен дим, намали положителния ефект от изпълнението на проекта и не позволи да се разгърне в своята цялостност.

 

В резултат на проекта :

 

Ø  Бяха идентифицирани  зони за подобрение на условията на труд с отчитане на предприетите до момента действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и бе  надградена съществуващата система за управление на риска при работа;

Ø  Осигурена бе по-голяма безопасност на трудовата дейност и са подобрени условията на труд, в резултат на изпълнението на дейности 3 и 4.

 

 

Включените в проекта дейности ще продължат и след прекратяване на помощта от ЕО. Фирмата ще продължи да предоставя надеждна информация на работниците, свързана с идентифицираните рискове и мерките за превенцията им, да обучава и инвестира в експерти за безопасност и здраве, които са по-близо до служителите и могат да им обяснят на достъпен език съответните заплахи, да търси нови механизми за превенция на здравето. В тази връзка, едно от най-важните и стратегически решения на управленския състав на фирмата, което гарантира устойчивост, е непрекъснатото предприемане на целенасочени действия за подобряване условията на труд в предприятието като се създадат предпоставки за по-добри работни условия, сигурност и максимална защита на работното място. Устойчивостта на постигнатите резултати след приключване на проекта се обуславя от опита на кандидата и доброто познаване на пазара, на който оперира и свързаните със сектора заплахи за безопасността и здравето на хората. Устойчивостта на резултатите по проекта се проявява в няколко насоки:

 

Ø  Намаляване на трудовите злополуки и професионални заболявания;

Ø  Осигуряване на по-голяма лична защита за работниците, чрез раздадените им ЛПС и работно облекло;

Ø  Повишаване производителността на труда и ефективността на работните процеси;

 

 

При избора на целева  група в проекта се съблюдаваше утвърдения списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства като представителите й се подбираха при спазване на принципа на равенство между половете при всички етапи. При планиране и изпълнение на дейностите по проекта са взети мерки да се предотврати дискриминацията, чрез осигуряване равен достъп до информация и ЛПС и работно облекло, осигуряване на равни условия за участие и възможност за обратна връзка.

 

Наблюдението и оценката на дейностите по проекта е осъществена на първо място от екипа за организация и управление на проекта и текущо и периодично от представители на Агенцията по заетостта, в качеството им на УО по програмата. Беше извършено и посещение на място от представители на европейската комисия за запознаване и преглед на проекта. Редовно са организирани срещи на целия екип по проекта, както и с подизпълнителите за текуща оценка и евентуални коригиращи мерки за спазване планираните дейности и график на проекта. Крайната оценка на проекта е направена в края на проекта от ръководителя, на база заложените индикатори за успех - извършения анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност, закупените и раздадени лични предпазни средства и специално работно облекло, мероприятията по публичност и други. Получената обратна връзка от служителите, чрез попълнените анкетни карти (Приложение 2.2 Анкетна карта), които са удовлетворени от постигнатите резултати в следствие на изпълнението на проекта.

 

 

В рамките на цялостното изпълнение на проекта е осъществен  мониторинг над изпълняваните дейности, както и непрекъсната комуникация с представителите на ДО, включително предоставяне на информация за изпълнението на дейностите по проекта, сключени договори с изпълнители и съпътстваща документация. Оценяваме изключително положително съвместната ни работа и ползотворна обратната връзка, която получавахме по време на продължителността на проекта от отредените служители при ДО, занимаващи се с проекта ни.  Резултатът от тази добра комуникация е успешно изпълнен проект, адекватно разрешаване на възникнали казуси в хода на изпълнението на проекта, съблюдавайки определените изисквания и процедури за комуникация и контрол.

 

За да информираме обществеността раздадохме  1000 бр. информационни брошури  в Община Карлово, Община Сопот и  Община Калояново.

 

Монтирахме на видно място, на входа на предприятието, изработена от устойчив на външни условия материал, информационна табелата с размери 1,70 метра ширина и 1,20 метра височина. Избраното място, входа на предприятието, позволява да се вижда не само от работниците и служителите на „Вагоно-рементен завод – Карлово“ АД и от техните контрагенти, при планирани и извънредни посещения на място, но и от случайни граждани, благодарение на наличието на добрата видимост от движещите се влакове по линията София – Бургас. Табелата е изработена стриктно, съгласно изискванията за визуализация и публичност по настоящата схема.