Начало >Новини
Договор № ESF-2302-06-11013/20.08.2012 г.   
2012-12-20

Към 20.12.2012 г. на работници и служители на "ВРЗ - Карлово" АД са раздадени лични предпазни средства и специални работни облекла по проект "Подобряване на условията на труд във "ВРЗ - Карлово" АД", по схема BG051PO001-2.3.02: "Безопасен труд", по приоритетна ос 2 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС