Начало >Новини
 Договор № ESF-2302-06-11013/20.08.2012 г.   
2012-08-23

На 20.08.2012 г. "Вагоно-ремонтен завод - Карлово" АД сключи договор с номер ESF-2302-06-11013 с Агенцията по заетостта за изпълнението на проект "Подобряване на условията на труд във "ВРЗ - Карлово" АД" по схема BG051PO001-2.3.02: "Безопасен труд" по приоритетна ос 2 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013.
Основната цел на проекта е да се подобрят условията на труд в "ВРЗ - Карлово" АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:
Дейности по управление и администриране на проекта (1-10 месеци).
Избор на изпълнители/Доставчици на планираните услуги (1-4 месеци)
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност (5-9 месеци)
Доставка на ЛПС и специално работно облекло (5-6 месеци).
Доставка на ДМА - „Почистваща машина за подови настилки в индустрията“ и „Мобилна система за аспирация на сух заваръчен дим“ (6-7 месеци).
Дейности по популяризиране на проекта (2-10 месеци)
Продължителността на проекта е 10 месеца за периода от 20.08.2012 г. до 20.06.2013 г.
Размерът на общата стойност на проекта е 129 119.38 лв., което е 100% безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС