Начало >За нас > История

История

       

През 1964 г. е създаден вагоноремонтният клон на “ЖПЗ - София” в Карлово на площадката на бившето Локомотивно депо, като в началото са се ремонтирали само двуосни покрити и открити товарни вагони.

От 1 януари 1969 г. на основание разпореждане на Министерски съвет 450/13.12.1968 г., вагоноремонтният клон в Карлово на железопътния завод “Георги Димитров “ – София се обособява като самостоятелно юридическо лице на стопанска сметка към ДСО “БДЖ” В края на 80-те години, когато е в сила Указ 56 “Вагоно-ремонтен завод – Карлово”, става поделение на Държавна фирма “Български държавни железници” (БДЖ).
Макар и да не е самостоятелно юридическо лице, заводът работи на принципите на самоуправлението и стопанската сметка, има отделен баланс, разпорежда се със средствата за работна заплата и социално-битови нужди, ръководителят му може да сключва договори и да участва в съдебни дела във връзка с дейността на Поделението от името и за сметка на фирмата.

Приетият през 1995 г. Закон за БДЖ запазва тази относително голяма самостоятелност на Поделението. Правилникът за устройството и дейността на БДЖ, приет на 29.02.1996 г., утвърждава статута на “Вагоно-ремонтен завод – Карлово”, като поделение, пряко подчинено на Генералната дирекция на НК “БДЖ”.

На 21.10.1999 г. е подписан приватизационен договор, с който се прехвърля собствеността на “Вагоноремонтен завод” гр.Карлово, обособена част на НК “БДЖ” от Министерство на Транспорта на частен инвеститор.

По важни моменти от историята на “Вагоно-ремонтен завод – Карлово”:


• 1967г. – Построени са вагоноремонтен цех, ацетиленова централа и ново коловозно развитие
• 1977 г. – Извършено е удължаване на вагоноремонтния цех, построени са колоосно, ковашко-ресорно и механично отделениe, гараж и компресорно отделение, парна централа, трафопост, ново водно снабдяване, открит склад и разширение на коловозното развитие.
• 1979 г. – Започва ремонтът на четириосни вагони, в началото само на покрити, а след това и на открити.
• 1983 г. – Започва последното разширение и реконструкция, което към настоящия момент е завършено. Въведени са в експлоатация дърводелно отделение, битова сграда, покрит и открит склад, два трафопоста, ново ел. захранване, два навеса, районно осветление и др. Извършено е преустройство на коловозното развитие.
• 1993 г. – Усвоен е ремонтът на пътнически вагон – фургон.
• 2008 г. – Започнат е мащабен проект за преустройство на завода и построяване на ново производствено хале.

• 2009г. – Завършена е инвестиция за изграждане на ново производствено хале, ново съвременно оборудване и техника за производство на нови товарни вагони (цистерни).

• 2010г. – Започва производството на два прототипа за 95м³ цистерна за горива.

• 2011г. – Усвоено е производството на 78м³ цистерна за тежки петролни продукти.